اولین شغل تیلور سوایف

تیلور_سوایفت

اولین شغل تیلور سوایف چه بود؟

کشاورز درخت کریسمس
صندوق دار
پیک پیتزا
پرستار بچه

تیلور سوایفت بیشتر دوران کودکی اش را در یک مزرعه درخت کریسمس 11 جریبی در روستای مونت گومری پنسیلوانیا گذراند . اولین شغلش ، کمک به خانواده اش در مزرعه بود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was Taylor Swift's first job?

Christmas tree farmer
Cashier
Pizza delivery
Daycare worker

A) is correct. Taylor Swift spent most of her childhood on an 11 acre Christmas tree farm in Montgomery County, Pennsylvania. Her first job was helping her family with the farm.


ارسال دیدگاه


بلاکفا