اولین شغل رئیس جمهور اوباما

اوباما

اولین شغل رئیس جمهور اوباما چه بود؟

مدل لباس
ملاقه زن بستنی
فروشنده کفش
غریق نجات

اولین شغل رئیس جمهور باراک اوباما ملاقه زدن بستنی در بسکین رابینز در هانالولو بود زمانیکه او یک نوجوان بود.

منبع:  latimes.com

What was President Obama's first job?

Fashion model
Ice cream scooper
Shoe salesman
Lifeguard

B) is correct. President Barack Obama's first job was scooping ice cream at a Baskin-Robbins in Honolulu when he was a teenager.


ارسال دیدگاه


بلاکفا