اولین شهر پایتخت آمریکا

کاخ سفید

اولین شهر پایتخت آمریکا کدام است؟

نیویورک
بالتیمور
واشنگتن دی سی
فیلادلفیا

هر شهری که در آن مجلس آمریکا جلسه دارند به عنوان پایتخت یکباره آمریکا در نظر گرفته می شود. از آنجایی که اولین جلسه مجلس در فیلادلفیا اتفاق افتاد، از نظر فنی اولین پایتخت است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the first US capital city?

New York, NY
Baltimore, MD
Washington D.C.
Philadelphia, PA

D) is correct. Any city where the US congress met is considered the one-time US capital. Since the first meeting of congress happened in Philadelphia, it is technically the first capital.


ارسال دیدگاه


بلاکفا