اولین فیلم جورج لوکاس

جورج لوکاس

اولین فیلم جورج لوکاس کدام است؟

جنگ ستارگان قسمت چهار
دیوار نوشته آمریکایی
تی ایچ اکس 1138
کاگموشا

تی ایچ اکس 1138 اولین فیلم بلند با کارگردانی جورج لوکاس بود که توسعه یافته فیلم دانش آموزیش در سال 1967 به نام ماز الکترونیکی: THX 1138 4EB بود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was George Lucas' first movie?

Star Wars Episode IV
American Graffiti
THX 1138
Kagemusha

C) is correct. THX 1138 was the first feature-length film directed by George Lucas, developed from his 1967 student film Electronic Labyrinth: THX 1138 4EB.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا