اولین مجری بازی مخاطره

بازي مخاطره

چه کسی اولین مجری بازي مخاطره ، بود؟

الکس تر بک
مرو گرفین
دیک کلارک
آرت فلمینگ

آرت فلمینگ اولین بازی مخاطره را اجرا کرد! مجری مسابقه تلویزیونی. او مجری بازی مخاطره بود! از سال 1964 تا 1975 و از سال 1978 تا سال 1979 قبل از الکس تر بک او مجری مسابقه کوئیز شد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who was the first host of Jeopardy?

Alex Trebek
Merv Griffin
Dick Clark
Art Flemming

D) is correct. Art Flemming was the first Jeopardy! game show host. He hosted Jeopardy! from 1964–1975 and 1978–1979 before Alex Trebek became the quiz show's host.


ارسال دیدگاه


بلاکفا