اولین پارا المپیک

پارا المپیک

اولین پارا المپیک در چه سالی برگزار شد؟

1960
1948
1952
1984

اولین بازی های رسمی پارا المپیک در رم در سال 1960 برگزار شد. پیش از پارا المپیک ، اولین رویداد اصلی ورزشی برای ورزشکاران با ناتوانی جسمی ، بازی های استروک مندویل در سال 1948 بود.

منبع:  Ask Encyclopedia

When were the first Paralympic Games held?

1960
1948
1952
1984

A) is correct. The first official Paralympic Games were held in Rome in 1960. Prior to the Paralympics, the first major sports event for athletes with disabilities was the Stoke Mandeville Games in 1948.


ارسال دیدگاه


بلاکفا