اولین پیامک

پیامک

اولین پیامکی که فرستاده شد چه بود؟

کریسمس مبارک
چه خبر
سلام مادر
آزمایش 1 2 3

پیام متنی اولین بار در سوم دسامبر 1992 استفاده شد زمانیکه نیل پاپورث، یک مهندس آزمایش، پیامک کریسمس مبارک را از طریق شبکه ودافون به تلفن ریچارد جارویس فرستاد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the first text message ever sent?

Merry Christmas
What's up
Hi Mom
Testing 1 2 3

A) is correct. Text messaging was used for the first time on December 3, 1992, when Neil Papworth, a test engineer sent the text message "Merry Christmas" via the Vodafone network to the phone of Richard Jarvis.


ارسال دیدگاه


بلاکفا