ایالات انگلیس جدید

انگلیس جدید

چند ایالت ، انگلیس جدید را تشکیل می دهند؟

4
6
8
5

شش ایالت ناحیه انگلیس جدید را در آمریکا تشکیل می دهند : ماین ، نیو همپشایر ، ورمونت ، ماساچوست ، کانکتیکات و جزیره رود.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many states make up New England?

4
6
8
5

B) is correct. Six states make up the New England region of the United States: Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, and Rhode Island.


ارسال دیدگاه


بلاکفا