ایالت آمریکا با بیشترین آرا

آمریکا

کدام ایالت آمریکا بیشترین آرای انتخابات را داراست؟

تگزاس
نیویورک
کالیفرنیا
فلوریدا

از آنجا که پرجمعیت ترین ایالات ، بیشترین کرسی ها را در مجلس نمایندگان دارند ، آن ها همچنین بیشترین انتخاب کنندگان را دارند. کالیفرنیا با 55 نفر بیشترین رای دهندگان را دارد. تگزاس 38 و فلوریدا و نیویورک 29 نفر دارند.

منبع:  Wikipedia

Which state has the most electoral votes?

Texas
New York
California
Florida

C) is correct. Since the most populous states have the most seats in the House of Representatives, they also have the most electors. California has the most with 55. Texas has 38 and Florida and New York have 29.


ارسال دیدگاه


بلاکفا