با ارزش ترین اسکناس آمریکایی

دلار

با ارزش ترین اسکناس آمریکایی در چرخه کدام است؟

اسکناس یک میلیون دلاری
اسکناس صد هزار دلاری
اسکناس هزار دلاری
اسکناس 100 دلاری

با ارزش ترین طبقه بندی واحد پول در چرخه آمریکا ، صد دلاری است . اسکناس های با ارزش تر در سال 1969 متوقف شدند و از سال 1945 به علت استفاده کم، چاپ نشده اند.

منبع:  Bureau of Engraving and Printing

What is the largest US bill in circulation?

1 million dollar bill
100,000 dollar bill
1,000 dollar bill
100 dollar bill

D) is correct. The largest denomination of U.S. currency in circulation is the 100 dollar bill. Larger bills were discontinued in 1969 and have not been printed since 1945 due to lack of use.


ارسال دیدگاه


بلاکفا