بت من برای اولین بار

بت من

کدام سری از کتاب های کمدی برای اولین بار بت من را معرفی کرد؟

بت من
کمدی های کارآگاه
کمدی های ای کلیپس
کمدی های زهر

بت من اولین بار در کمدی های کارآگاه شماره 27 که در می 1939 چاپ شد، ظاهر شد. این شخصیت ثابت کرد که آنقدر محبوب است که یک سری ادامه دار کتاب های کمدی به نام خودش در بهار 1940 شروع به چاپ کرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Which comic book series first introduced Batman?

Batman
Detective Comics
Eclipse Comics
Bane Comics

B) is correct. Batman first appeared in Detective Comics #27, published in May 1939. The character proved to be so popular that a self-titled ongoing comic book series began publication in the spring of 1940.


ارسال دیدگاه


بلاکفا