بزرگترین جاندار روی زمین

دی ان ای

بزرگترین جاندار روی زمین کدام است؟

نهنگ آبی
ده پای عظیم
درخت ماموت
قارچ

یک قارچ از گونه آرملریا آستویی در ارگان 2.384 جریب از زمین را پوشانده است. این قارچ حدودا 2400 ساله است و از خویشاوندان قارچ کوچک دکمه ای است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is the largest organism on Earth?

Blue whale
Giant squid
Redwood tree
Fungus

D) is correct. A fungus of the species Armillaria ostoyae. in Oregon covers 2,384 acres of land. The fungus is about 2,400 years old and is related to the little button mushroom.


ارسال دیدگاه


بلاکفا