بلندترین دوران حاملگی

حاملگی

کدام پستاندار بلندترین دوران حاملگی را دارد؟

نهنگ های آبی
انسان ها
خرس های قطبی
فیل های آفریقایی

فیل ها یک دوره حاملگی حدودا 22 ماهه را دارند. فیل های ماده معمولا هر دو یا چهار سال یک بچه 200 پوندی می زایند.

منبع:  nationalgeographic.com

Which mammal has the longest pregnancy?

Blue whales
Humans
Polar bears
African elephants

D) is correct. Elephants have a gestation period of around 22 months. Female elephants usually give birth to one 200-pound baby every two to four years.


ارسال دیدگاه


بلاکفا