بلند پروازترین پرنده

پرنده

کدام پرنده در بالاترین ارتفاع پرواز می کند؟

قوش تیز پر
غاز سر نواری
شاه عقاب
شاه کرکس

غاز سر نواری آسیایی می تواند بالاتر از هر پرنده دیگری پرواز کند. غازهای سرنواری به قدری می توانند بالا پرواز کنند که آنها در قسمت های بالایی هیمالیا نزدیک به 21120 پایی ، مشاهده شده اند.

منبع:  National Geographic

What bird flies the highest?

Peregrine falcon
Bar-headed goose
Harpy eagle
King vulture

B) is correct. The Asian Bar-headed goose can fly higher than any other bird. Bar-headed geese can fly so high that they’ve been seen in the upper reaches of the Himalayas, perched at nearly 21,120 feet.


ارسال دیدگاه


بلاکفا