بنای یادبود یازدهم سپتامبر

نیویورک

بنای یادبود یازدهم سپتامبر در چه تاریخی به روی عموم مردم گشوده شد؟

دوازدهم سپتامبر 2011
یازدهم سپتامبر 2011
یازدهم سپتامبر 2012
دهم سپتامبر 2011

یادبود یازدهم سپتامبر مخصوص یازدهم سپتامبر 2011 ، دهمین سالگرد حملات یازدهم سپتامبر، در یک جشن برای خانواده های قربانیان بود. آن در دوازدهم سپتامبر 2011 به روی عموم گشوده شد.

منبع:  911memorial.org

When did the September 11th Memorial open to the public?

September 12, 2011
September 11, 2011
September 11, 2012
September 10, 2011

A) is correct. The 9/11 Memorial was dedicated on September 11, 2011, the 10th anniversary of the 9/11 attacks in a ceremony for victims' families. It opened to the public on September 12, 2011.


ارسال دیدگاه


بلاکفا