بودجه اولین فعالیت ماوراء الطبیعه

فعالیت ماوراء الطبیعه

ساختن اولین فعالیت ماوراء الطبیعه چقدر هزینه داشت؟

15 هزار دلار
150 هزار دلار
1.2 میلیون دلار
2.5 میلیون دلار

بودجه اولین فعالیت ماوراء الطبیعه تنها 15 هزار دلار تخمین زده شد. آن در هفته اول 77873 دلار در آمد داشت و تقریبا 200 میلیون دلار در کل جهان درآمد داشته است.

منبع:  imdb.com

How much did it cost to make the first Paranormal Activity?

15,000
150,000
1.2 million
2.5 million

A) is correct. The budget for the first Paranormal Activity was estimated at a mere $15,000. It grossed $77,873 during opening weekend and has grossed almost $200,000,000 worldwide.


ارسال دیدگاه


بلاکفا