بیماری ریشه کن شده

باكتري

كدام بيماري بوسيله واكسيناسيون ريشه كن شده است؟

فلج اطفال
آبله
تب‌ زرد
طاعون‌

آبله تنها بيماري است كه با آخرين مورد شناخته شده در 1977 بعد از يك مبارزه جهاني با واكسيناسيون ، از انسانها ريشه كن شده است. باكتري وباي گاوي هم كه بيماري نشخواركنندگان است هم ريشه كن شده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

Which disease has been eradicated globally by vaccination?

Polio
Smallpox
Yellow fever
Bubonic plague

B) is correct. Smallpox is the only disease to be eradicated from humans, with the last known case occurring in 1977 after a global vaccination campaign. Rinderpest, a disease of ruminants, has also been eradicated.


ارسال دیدگاه


بلاکفا