بچه عقرب

عقرب سیاه

بچه عقرب ها در زبان انگلیسی چه نامیده می شوند؟

Scorpettes
Kittens
Bugs
Scorplings

عقرب ها از معدود بند پایانی هستند که زنده زا هستند. بچه عقرب ها scorplings زمانی که به دنیا می آیند ، بی دفاع هستند ، به همین خاطر برای امنیت روی پشت مادرشان سوار می شوند.

منبع:  zooborns.com

What are baby scorpions called?

Scorpettes
Kittens
Bugs
Scorplings

D) is correct. Scorpions are one of the few arachnids to give birth to live offspring. The baby scorplings are defenseless when first born, so they ride on their mother's back for safety.


ارسال دیدگاه


بلاکفا