بیشترین برنده عنوان خانم آمریکا

خانم آمریکا

کدام ایالت بیشترین برنده عنوان خانم آمریکا را دارد؟

فلوریدا
ایلنویز
می سی سی پی
اوهایو

اوهایو ، کالیفرنیا و اوکلاهاما شش برنده عنوان خانم آمریکا را داشته اند ، بیشتر از هر ایالت دیگری.

منبع:  Wikipedia

Which state has had the most Miss America winners?

Florida
Illinois
Mississippi
Ohio

D) is correct. Ohio, California, and Oklahoma have each had six Miss America winners, more than any other states.


ارسال دیدگاه


بلاکفا