بیشترین مدت ریاست جمهوری آمریکا

پرچم آمریکا

کدام رئیس جمهور آمریکا برای مدت بیشتری رئیس جمهور بود؟

جورج واشنگتن
توماس جفرسون
جیمز مدیسون
فرانکلین دی روزولت

فرانکلین دی روزولت تنها رئیس جمهور آمریکا است که بیش از دو دوره انتخاب شد. او از چهارم مارس سال 1933 تا دوازدهم آوریل سال 1945 به مدت 4422 روز رئیس جمهور بود.

منبع:  Wikipedia

Which US President served the longest term in office?

George Washington
Thomas Jefferson
James Madison
Franklin D. Roosevelt

D) is correct. Franklin D. Roosevelt is the only American president elected to more than two terms. He served as President between March 4, 1933 and April 12, 1945, a total of 4,422 days.


ارسال دیدگاه


بلاکفا