بیشترین پرنده در جهان

پرنده ها

بیشترین پرنده در جهان کدام است؟

گنجشک
اردک
سینه سرخ
مرغ

از نظر فنی بیشترین پرنده در جهان با حدود 50 میلیارد پرنده ، مرغ خانگی است. هر چند بیشترین پرنده وحشی با 1.5 میلیارد پرنده ، red-billed quelea انگاشته می شود.

منبع:  Royal Society for the Protection of Birds

What is the most common bird in the world?

Pigeon
Duck
Robin
Chicken

D) is correct. Technically, the most common bird in the world is the domestic chicken, with around 50 billion birds. However, the most common wild bird is thought to be the red-billed quelea at 1.5 billion.


ارسال دیدگاه


بلاکفا