ترس از ارتفاع

ترس از ارتفاع

ترس از ارتفاع چه ناميده مي شود؟

Climacophobia
Agoraphobia
Acrophobia
Catapedaphobia

Acrophobia ترس از ارتفاع است.

منبع:  phobialist.com

What is the fear of heights called?

Climacophobia
Agoraphobia
Acrophobia
Catapedaphobia

C ) is correct. Acrophobia is a fear of heights.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا