تصمیماتی برای سال نو

سال نو

چه كساني براي اولين بار تصميماتي براي سال نو گرفتند؟

يوناني ها
چيني ها
بابلي ها
رومي ها

اين طور تصور مي شود كه اين رسم اولين بار ميان بابليان باستان وجود داشته است ، كساني كه قول هايي به منظور كسب محبت خدايگان مي دادند و سال نو را با خوبي شروع مي كردند.

منبع:  history.com

Who were the first to make New Year's resolutions?

Greek
Chinese
Babylonians
Romans

C ) is correct. The tradition is thought to have first caught on among the ancient Babylonians, who made promises in order to earn the favor of the gods and start the year off on the right foot.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها,

ارسال دیدگاه


بلاکفا