تصویر روی سکه نیم دلاری

سکه نیم دلاری

تصویر چه کسی روی سکه نیم دلاری است؟

سوزان بی آنتونی
جان اف کندی
کالوین کولیج
گراور کلولند

تصویر جان اف کندی روی سکه های نیم دلاری فعلی وجود دارد. تصویر بنجامین فراکلین و لیدی لیبرتی روی سکه های نیم دلاری قبلی وجود داشت که دیگر در چرخه نیستند.

منبع:  usmint.gov

Who appears on the half dollar coin?

Susan B. Anthony
John F. Kennedy
Calvin Coolidge
Grover Cleveland

B) is correct. John F. Kennedy appears on the current half dollar coin. Benjamin Franklin and Lady Liberty have appeared on past half dollar coins that are no longer in circulation.


ارسال دیدگاه


بلاکفا