تعداد حروف زبان ژاپنی

پرچم ژاپن

زبان ژاپنی چند حرف دارد؟

45
101
3000
بیش از 50000

ساختار نوشتاری زبان ژاپنی از کانجی ، علائم تصویری از حروف چینی ، تشکیل شده است. دایکاناوا جیتن یک دیکشنری ژاپنی کانجی است که بیش از 50000 حرف دارد.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many characters does the Japanese language have?

45
101
3000
Over 50,000

D) is correct. The Japanese writing system is made up of Kanji, ideographs from Chinese Characters. The Daikanawa Jiten, a Japanese Kanji dictionary, contains more than 50,000 characters.


ارسال دیدگاه


بلاکفا