تعداد کلید های پیانو

پیانو

یک پیانوی استاندارد چند کلید دارد؟

88
76
92
108

پیانو ها معمولا 88 کلید دارند: 36 کلید مشکی و 52 کلید سفید . برخی از پیانو ها کلید های کمتری دارند و بوسندورفر 9 پا در 6 اینچی پیانوی بزرگ کنسرت در واقع 97 کلید دارد.

منبع:  pianoworld.com

How many keys are on a standard piano?

88
76
92
108

A) is correct. Pianos typically have 88 keys: 36 black keys and 52 white keys. Some pianos have a few less keys and the Bosendorfer 9-foot, 6-inch concert grand piano actually has 97 keys.


ارسال دیدگاه


بلاکفا