تنوع دانه های برف

برف

چند گونه برف وجود دارد؟

3
8
17
29

17 گونه مشخص از دانه های برف وجود دارد. طبقه بندی آن ها براساس شکل شان است.

منبع:  Wikipedia

How many types of snow exist?

3
8
17
29

C) is correct. There are 17 common and distinctive types of snowflakes. Their classification is based on shape.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا