جمعه سیاه ( Black Friday )

جمعه سياه

جمعه سياه ( Black Friday ) نام خود را چطور بدست آورد؟

گره هاي ترافيكي
نام يك شخص
سقوط تجارت سهام
طاعون

روز بعد از شكرگزاري در ابتدا جمعه سياه ناميده مي شد به خاطر گره هاي ترافيكي بزرگ و مغازه هاي بسيار شلوغ كه در بزرگترين روز خريد سال معمول است.

منبع:  Ask Encyclopedia

How did Black Friday get its name?

Traffic jams
A person's name
Stock market crash
Bubonic plague

A ) is correct. The day after Thanksgiving was originally called "Black Friday" because of the massive traffic jams and overcrowded stores that are common on the biggest shopping day of the year.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها,

ارسال دیدگاه


بلاکفا