جمعیت اهدا کننده خون در آمریکا

اهدا کننده خون

چقدر از جمعیت آمریکا شرایط اهدا خون را دارند؟

بیش از 60 درصد
حدود 54 درصد
حدود 42 درصد
کمتر از 38 درصد

صليب‌ سرخ‌ آمریکا برای کمک به حفاظت از اهداکنندگان و موجودی خون ، قوانین شایستگی دارد. کمتر از 38 درصد از جمعیت آمریکا حائز شرایط اهداکردن خون را دارند اما همواره به اهدا خون نیاز است.

منبع:  redcrossblood.org

How much of the US population is eligible to donate blood?

More than 60 percent
About 54 percent
About 42 percent
Less than 38 percent

D) is correct. The American Red Cross has eligibility rules to help protect donors and the blood supply. Less than 38 percent of the population is eligible to donate, but there is always a need for blood donations.


ارسال دیدگاه


بلاکفا