جنس سپر کاپیتان آمریکا

سپر كاپيتان آمريكا

سپر كاپيتان آمريكا از چه چيزي ساخته شده است؟

Wakandium
Vibranium
Adamantium
Platnium

سپر كاپيتان آمريكا از ويبرانيوم ساخته شده است كه يك فلز افسانه اي است كه در جهان شگفتي پيدا مي شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is Captain America's shield made of?

Wakandium
Vibranium
Adamantium
Platnium

B ) is correct. Captain America's shield is made of Vibranium, a fictional metal that appears in the Marvel Universe.


ارسال دیدگاه


بلاکفا