جواب های توپ هشت جادویی

هشت جادویی

با توپ هشت جادویی چند جواب ممکن است؟

6
8
12
20

در واقع ، شکل سه بعدی داخل توپ هشت جادویی ، ایکوساهدرون یک شکل 20 وجهی نامیده می شود. بنابراین بیست حالت برای جواب بالقوه در هر بار که توپ را تکان می دهید وجود دارد.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many answers are possible with the Magic 8 Ball?

6
8
12
20

D) is correct. In reality, the 3D shape inside the Magic 8 Ball is called an icosahedron--a 20-sided shape. Therefore, there are 20 potential answer options every time you shake the ball.


ارسال دیدگاه


بلاکفا