حامی مالی کریستوفر کلومبوس

كريستوفر كلومبوس

چه كسي هزينه ي سفر دريايي كريستوفر كلومبوس در سال 1492 را پرداخت كرد؟

Rodrigo de Triana
King John II
Queen Isabella
Bartolomeu Dias

پادشاه فرديناند و ملكه ايزابلا هزينه ي سفر اكتشافي كريستوفر كلومبوس در سال 1492 را پرداخت كردند.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who financed Christopher Columbus' voyage in 1492?

Rodrigo de Triana
King John II
Queen Isabella
Bartolomeu Dias

C ) is correct. King Ferdinand and Queen Isabella financed Christopher Columbus' Voyage of Discovery in 1492.


ارسال دیدگاه


بلاکفا