حروف الفبای هاوایی

الفباي هاوايي

در الفباي هاوايي چند حرف وجود دارد؟

26
34
19
12

در الفباي هاوايي 12 حرف شامل پنج حرف صدادار A, E, I, O, U و هفت حرف بي صدا H, K, L, M, N, P, W وجود دارد. زبان هاوايي همچنين از يك توقف حنجره اي به نام اوكينا استفاده مي كند.

منبع:  Wikipedia

How many letters are in the Hawaiian alphabet?

26
34
19
12

D) is correct. There are twelve letters in the Hawaiian alphabet including five vowels: A, E, I, O, U and seven consonants: H, K, L, M, N, P, W. The Hawaiian language also uses a glottal stop called the okina.


دیدگاه

2 برای “حروف الفبای هاوایی”

افزودن دیدگاه (+)

ارسال دیدگاه


بلاکفا