حلقه های المپیک

پرچم المپیک

حلقه های المپیک نماد چیست؟

ورزش های المپیکی اولیه
اولین کشورهای شرکت کننده
قاره های شرکت کننده
قوانین المپیک

حلقه های المپیک نماد پنج قاره ای است که در بازی ها شرکت می کنند. تداخل حلقه ها نماد رقابت سالم و تداوم است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What do the Olympic rings represent?

Original Olympic sports
First competing countries
Continents participating
Olympic principles

C) is correct. The five Olympic rings stand for each of the five continents involved in the games. The interlocking of the rings represents healthy competition and continuity.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا