خانم رئیس جمهور مخفی آمریکا

پرچم آمریکا

کدام خانم رئیس جمهور به صورت مخفیانه به عنوان رئیس جمهور فعالیت کرد؟

مارتا واشنگتن
ادیث ویلسون
دالی مدیسون
الینور روزولت

ادیث بولینگ گلت ویلسون هنگامی که شوهرش ، رئیس جمهور وودرو ویلسون ، از سکته مغزی رنج می برد ، به عنوان رئیس جمهور آمریکا فعالیت کرد.

منبع:  whitehouse.gov

Which First Lady secretly took over as President?

Martha Washington
Edith Wilson
Dolley Madison
Eleanor Roosevelt

B) is correct. Edith Bolling Galt Wilson acted secretly as President when her husband, President Woodrow Wilson, suffered a paralytic stroke.


ارسال دیدگاه


بلاکفا