خرید امتیاز فیلم جنگ ستارگان

دلار

کمپانی دیزنی برای خرید امتیاز فیلم جنگ ستارگان چقدر پرداخت کرد؟

دو میلیارد دلار
چهار میلیارد دلار
هشت میلیارد دلار
ده میلیارد دلار

در اکتبر سال 2012 کمپانی دیزنی لوکاس فیلم و امتیاز فیلم جنگ ستارگان را در ازای چهار میلیون دلار خرید. این چهارمین مبلغ هنگفتی است که دیزنی برای خریدن یک کمپانی دیگر پرداخت می کند.

منبع:  usatoday.com

How much did Disney pay for the rights to Star Wars?

$2 billion
$4 billion
$8 billion
$10 billion

B) is correct. In October 2012, Disney bought Lucasfilm, and the rights to the Star Wars franchise, for $4 billion. It’s the fourth largest amount Disney has paid to date to buyout another company.


ارسال دیدگاه


بلاکفا