خواب نوزادان

نوزاد

نوازادن به چه مقدار خواب در روز نیاز دارند؟

8 تا 10 ساعت
10 تا 11 ساعت
15 تا 16 ساعت
18 تا 19 ساعت

در طول چهار هفته اول زندگیشان ، نوزادان تازه متولد شده هر روز به طور میانگین 15 تا 16 ساعت می خوابند. هر چند ، آنها تنها حدود 2 تا 4 ساعت در هر بار می خوابند.

منبع:  webmd.com

How much sleep do newborns need each day?

8 to 10 hours
10 to 11 hours
15 to 16 hours
18 to 19 hours

C) is correct. During their first four weeks of life, newborn babies sleep an average of 15 to 16 hours each day. However, they only sleep about two to four hours at a time.


ارسال دیدگاه


بلاکفا