خواننده اصلی I Will Always Love You

I Will Always Love You

در اصل چه كسي "I Will Always Love You" را خواند؟

k.d. lang
Dolly Parton
Loretta Lynn
Olivia Newton-John

آهنگ I Will Always Love You (من هميشه عاشقتم ) توسط خواننده و ترانه سراي آمريكايي Dolly Parton در سال 1973 ، نوشته شد. او اولين بار آن را به عنوان تك آهنگ در سال 1974 منتشر كرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who originally sang 'I Will Always Love You?

k.d. lang
Dolly Parton
Loretta Lynn
Olivia Newton-John

B ) is correct. The song 'I Will Always Love You' was written by American singer-songwriter, Dolly Parton in 1973. She first released the song as a single in 1974.


ارسال دیدگاه


بلاکفا