خواهر چارلی براون

سالی

نام خواهر چارلی براون کدام است؟

لوسی
مارسی
سالی
پتی

چارلی براون یک خواهر کوچک به نام سالی دارد که عاشق سوال پرسیدن است. او همچنین مجذوب دوست چارلی ، لینوس است که سالی او را بابو شیرین می خواند.

منبع:  peanuts.com

What is the name of Charlie Brown’s sister?

Lucy
Marci
Sally
Patty

C) is correct. Charlie Brown has a little sister named Sally who loves asking questions. She also has a crush on Charlie’s friend Linus, who she calls her Sweet Babboo.


ارسال دیدگاه


بلاکفا