درازترین کوسه

كوسه

درازترين گونه از كوسه ها كدام است؟

Great white shark
Basking shark
Whale shark
Greenland shark

Whale shark (كوسه وال) درازترين گونه كوسه و متعاقبا درازترين ماهي در جهان است با 9/84 تا 41/50 پا درازا و وزني تا 79000 پوند.

منبع:  Ask Encyclopedia

What's the largest species of shark?

Great white shark
Basking shark
Whale shark
Greenland shark

C ) is correct. The whale shark is the largest living species of shark and consequently the largest fish in the world, measuring 9.84 to 41.50 feet in length and weighing up to 79,000 pounds.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا