درازترین رودخانه آمریکا

رودخانه

درازترین رودخانه در آمریکا کدام است؟

میسوری
هادسون
کلورادو
می سی سی پی

با بیش از 2500 مایل درازا از سرچشمه تا دهانه رود ، رودخانه میسوری درازترین رودخانه در آمریکا است.

منبع:  usgs.gov

What is the longest river in the United States?

Missouri
Hudson
Colorado
Mississippi

A) is correct. Measuring more than 2,500 miles from source to mouth, the Missouri River is the longest river in the United States.


ارسال دیدگاه


بلاکفا