دراکولای واقعی

دراکولا

دراکولا در زندگی واقعی که بود؟

پرینس ولاد تپس
کالیگولا
رسپوتین
ایوان د تریبل

پرینس ولاد تپس همچنین مشهور به ولاد د ایمپیلر، الهام بخش کنت دراکولای نویسنده برم استوکر ، بود. نام دراکولا از نام پدر ولاد آمده است و به معنی پسر اژدها است.

منبع:  howstuffworks.com

Who was Dracula in real life?

Prince Vlad Tepes
Caligula
Rasputin
Ivan the Terrible

A) is correct. Prince Vlad Tepes, also known as Vlad the Impaler, served as inspiration for Bram Stoker's Count Dracula. The name Dracula came from Vlad's father and meant "son of dragon."


ارسال دیدگاه


بلاکفا