درخت های کریسمس واقعی آمریکا

درخت کریسمس

سالانه در آمریکا چند درخت کریسمس واقعی فروخته می شود؟

20 میلیون
40 میلیون
50 میلیون
70 میلیون

در هر فصل تعطیلات حدود چهل میلیون درخت کریسمس واقعی در ایالات متحده آمریکا فروخته می شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many real Christmas trees are sold in the US each year?

20 million
40 million
50 million
70 million

B) is correct. Each holiday season, about 40 million real Christmas trees are sold in the United States.


ارسال دیدگاه


بلاکفا