دندان های کوسه سفید

کوسه  سفید

کوسه سفید چند دندان دارد؟

300
75
150
2000

یک کوسه سفید بزرگ تا 300 دندان دندانه دار مثلثی شکل دارد.

منبع:  National Geographic

How many teeth does a great white shark have?

300
75
150
2000

A) is correct. A great white shark has several rows of up to 300 serrated and triangle-shaped teeth.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا