دیک کلارک و برنامه شب سال نو

دیک کلارک

دیک کلارک چند سال مجری برنامه سال نو اش بود؟

25 سال
28 سال
34 سال
40 سال

برنامه شب سال نو دیک کلارک از سال 1972 تا سال 2012 توسط کلارک میزبانی شد به جز برنامه 2004/2005 که بیماری او را از اجرا باز داشت. رایان سیکرست از سال 2006 تا 2012 مجری مشترک بوده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many years did Dick Clark host his New Year’s Eve show?

25 years
28 years
34 years
40 years

D) is correct. Dick Clark’s New Year’s Rocking Eve was hosted by Clark from 1972 to 2012 with the exception of the 2004/2005 show, when a stroke kept him from hosting. Ryan Seacrest co-hosted from 2006 to 2012.


ارسال دیدگاه


بلاکفا