رئیس جمهورهای وکیل آمریکا

آمریکا

چند رئیس جمهور آمریکا ، وکیل بودند؟

9
17
25
31

تاکنون ، بیست و پنج رئیس جمهور شغلی در وکالت داشته اند. باراک اوباما دومین رئیس جمهور آمریکا بود که از مدرسه وکالت هاروارد فارق التحصیل شده بود. اولین نفر رادرفورد بی هیس بود.

منبع:  Ask Encyclopedia

How many US Presidents were lawyers?

9
17
25
31

C) is correct. So far, 25 US Presidents have had a career in law. President Barak Obama was the second US President to graduate from Harvard Law School. The first was Rutherford B. Hayes.


ارسال دیدگاه


بلاکفا