رئیس جمهور متولد چهارم جولای

پرچم آمریکا

کدام رئیس جمهور آمریکا در چهارم جولای متولد شده است؟

کالوین کولیج
زکری تیلور
راترفورد بی هیس
هری اس ترومن

کالوین کولیج متولد چهارم جولای 1872 ، تنها رئیس جمهور آمریکا تا کنون است که در چهارم جولای متولد شده است.

منبع:  whitehouse.gov

Which president was born on the 4th of July?

Calvin Coolidge
Zachary Taylor
Rutherford B. Hayes
Harry S. Truman

A) is correct. Born on July 4, 1872, Calvin Coolidge is the only US President so far to be born on July 4th.


ارسال دیدگاه


بلاکفا