رقم های عدد پی

عدد پي

چند رقم از عدد پي شناخته شده است؟

يك هزار
يك ميليون
يك ميليارد
يك تريليون

در سال 2011 شيگرو كندو و اكساندر جي يي از نرم افزاري كه يي نوشته بود براي محاسبه عدد پي تا 10 تريليون رقم كه يك ركورد جديد جهاني است ، استفاده كردند.

منبع:  Guinness World Records

How many digits of Pi are known?

A thousand
A million
A billion
A trillion

D) is correct. In 2011, Shigeru Kondo and Alexander J. Yee used computer software written by Yee to compute Pi to 10 trillion digits, a new world record.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا