رکورد باز کردن دستبند پلیس

دستبند پليس

ركورد باز كردن دستبند پليس چقدر است؟

1/66 ثانيه
2/5 ثانيه
1/2 ثانيه
2/73 ثانيه

Escapologist Zdenek Bradac از يك دستبند واقعي پليس در زمان 1/66 ثانيه فرار كرد و دارنده ركورد جهاني فعلي گينز است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is the record time for breaking out of police handcuffs?

1.66 seconds
2.5 seconds
1.2 seconds
2.73 seconds

A ) is correct. Escapologist Zdenek Bradac escaped from a pair of real police handcuffs in a time of 1.66 seconds and holds the current Guinness World Record.


ارسال دیدگاه


بلاکفا