رنگ روز سنت پاتریک

شبدر

چه رنگي در ابتدا با روز سنت پاتريك همبسته بود؟

سبز
نارنجي
سفيد
آبي

رنگي كه رسما با سنت پاتريك همبسته بود ، آبي بود. تاكيد بر رنگ سبز به نظر مي رسد مربوط به پوشيدن سبز باشد كه به معني پوشيدن يك شبدر سه برگ سمبل سه گانگي است.

منبع:  history.com

What color was originally associated with St. Patrick's Day?

Green
Orange
White
Blue

D) is correct. The color traditionally associated with St. Patrick was blue. The emphasis on green is thought to be linked to "the wearing of the green," which meant to wear a shamrock, symbolic of the Trinity.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا